Nowy program LUKAS Banku - "Systematycznie oszczędzam dla dziecka"

Od 1 lipca 2004 LUKAS Bank w ramach LUKAS Funduszu Stabilnego Wzrostu fio proponuje klientom nowy program "Systematycznie oszczędzam dla dziecka".

Program dedykowany jest osobom, które chcą systematycznie gromadzić oszczędności dla swoich dzieci czy wnuków, by zapewnić im np. lepszą edukację, czy pomóc w starcie w dorosłe życie. Aby móc skorzystać z tego programu, wystarczy pierwsza wpłata w wysokości 100 zł, a w ciągu roku w sumie wpłata 1200 zł. Rejestr może zostać otwarty na nazwisko rodzica, czy dziadka, ale również na nazwisko niepełnoletniego dziecka.

Zgodnie z nazwą, fundusz LUKAS jest funduszem stabilnego wzrostu, przeznaczony jest zatem głównie dla osób zakładających przynajmniej średnioterminowy horyzont inwestycyjny. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada inwestowanie średnio 75% aktywów w krajowe, bezpieczne, dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje i bony skarbowe, w tym minimum 35% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez skarb państwa lub NBP. Pozostałą część aktywów (maksymalnie do 30%) LUKAS Fundusz Stabilnego Wzrostu fio inwestuje w akcje.

Program "Systematycznie oszczędzam dla dziecka" celowo został skonstruowany w oparciu o fundusz inwestycyjny. LUKAS Bank rekomenduje tę formę jako najlepszą do długoterminowego oszczędzania. Wprowadzając w życie taki produkt, LUKAS Bank chce zwrócić szczególną uwagę klientów, jeszcze przed wejściem w życie ustawy o Indywidualnych Kontach Emerytalnych na zalety i możliwości długoterminowego oszczędzania w LUKAS Banku.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook