Siła Trzech Kontynentów w LUKAS Banku

Zysk do 15 proc. rocznie obiecuje LUKAS Bank wprowadzając kolejny produkt inwestycyjny z ochroną kapitału. Na wysokość premii wpływa wzrost wartości koszyka akcji 15 największych spółek z giełd w Europie, USA i Azji w ciągu trzech lat.

Ponad 1,5 tys. produktów strukturyzowanych od momentu pojawienia się ich w Polsce w 2000 roku zaoferowały instytucje finansowe, a 462 w samym 2010 r.* LUKAS Bank w tym roku prowadzi już drugą subskrypcję na produkt inwestycyjny z ochroną kapitału*. W tym roku prognozowany jest wzrost rynku tych produktów w Polsce o 10-15 proc.**

Siła Trzech Kontynentów to produkt trzyletni w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, bazujący na koszyku akcji 15 największych spółek z giełd w Europie, USA i Azji - po 5 spółek z indeksów: DJ EUROSTOXX 50, S&P500, HSCEI. Łączy w sobie dwie cechy - zapewnia gwarancję zwrotu 100 proc. kapitału* i dodatkowo pozwala uzyskać atrakcyjne oprocentowanie do 15 proc. brutto (czyli z tzw. podatkiem Belki) w skali roku.

Wartość koszyka akcji determinuje wysokość premii dla klientów. Będzie ona obliczana raz w roku przez trzy kolejne lata. W każdej z trzech obserwacji sprawdzone zostanie o ile procent przez rok zmieniła się cena akcji każdej spółki w koszyku w stosunku do poziomu z obserwacji początkowej. Następnie zsumowane zostaną wartości (procentowe zmiany wartości akcji) i wyciągnięta średnia arytmetyczna, która w rezultacie wyznaczy oprocentowanie za dany rok inwestycji. Do wyliczenia średniej, w sytuacji wzrostu ceny akcji danej spółki o więcej niż 15 proc. przyjmowana będzie wartość 15 proc., a w przypadku spadku ceny akcji o więcej niż 50 proc. wartość - 50 proc. A jeśli ceny poszczególnych akcji spółek zmienią się w przedziale od 15 proc. do -50 proc. do obliczeń przyjęte zostaną wartości rzeczywiste. Po trzech latach bank zsumuje roczne oprocentowania i wyliczy zysk brutto na koniec inwestycji, który może wynieść do 45 proc.

- Przygotowując produkt nie chcieliśmy się uzależniać wyłącznie od jednego czynnika, który determinowałby uzyskanie przez naszych klientów premii. Dlatego wzięliśmy pod uwagę zmiany wartości akcji spółek z giełd trzech różnych kontynentów. Spółki te są stabilne i reprezentują jedne z najbardziej atrakcyjnych i dochodowych sektorów: energetyczny, finansowy, IT, farmaceutyczny, telekomunikacyjny oraz przemysłowy - wyjaśnia Bogumiła Polak, dyrektor departamentu rozwoju produktów LUKAS Banku.

Minimalna składka, jaka uprawnia do przystąpienia do produktu, czyli ubezpieczenia grupowego, wynosi 1 tys. zł, a maksymalna 1 mln zł. Nie ma opłat wstępnych, prowizji ani opłat za zarządzanie.

Produkt w formie polisy na życie gwarantuje dodatkowo ubezpieczenie w trakcie subskrypcji i trwania inwestycji. Klient może ustanowić osobę uposażoną do wypłaty środków w przypadku zgonu. Pieniądze te nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Klient może też w każdej chwili zrezygnować z inwestycji. W takim przypadku jednak otrzyma kwotę równą liczbie jednostek uczestnictwa zgromadzonych przez Ubezpieczyciela na jego indywidualnym koncie pomnożonej przez wartość jednostki uczestnictwa w 11 dniu roboczym od wystąpienia z ubezpieczenia, pomniejszoną o 2-proc. opłatę likwidacyjną.

Bank kieruje Siłę Trzech Kontynentów do klientów, którzy mają w nim choć jeden produkt - konto, kartę kredytową lub spłacany regularnie kredyt. Subskrypcja trwa do 14 lipca, do tego czasu należy opłacić składkę.

Towarzystwo ubezpieczeniowe, we współpracy z którym powstał produkt, to CALI Europe. Należy ono, podobnie jak LUKAS Bank, do grupy Crédit Agricole.
Bank wprowadził w marcu 2010 roku swój pierwszy produkt inwestycyjny z ochroną kapitału EUROpejski Zysk, który może przynieść zysk do 10 proc. rocznie. Warunkiem uzyskania takiego zysku jest utrzymanie się kursu euro do złotego w wyznaczonym korytarzu przez dwa lata. Po dwóch miesiącach inwestycji kurs utrzymuje się w widełkach, które gwarantują najwyższy zysk.

* Siła Trzech Kontynentów jest produktem oferowanym w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartej pomiędzy Lukas Bankiem a CALI Europe S.A., Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). LUKAS Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Emitent instrumentu finansowego (SGA Societe Generale Acceptance N.V), w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia 100% ochrony zainwestowanych przez klienta środków w terminie wykupu pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela. W związku powyższym całkowite ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi klient.

**Źródło: structus.pl; structuredretailproducts.com; knf.gov.pl

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook