Indeksy Świata - nowy produkt strukturyzowany już w sprzedaży

Indeksy Świata to inwestycja w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), oparty na pomiarach wartości trzech indeksów giełdowych WIG 20, S&P BRIC 40 Euro* oraz SX5E (Euro Stoxx 50)*. Powstał we współpracy z CALI Europe, które, podobnie jak Credit Agricole Bank Polska, należy do Grupy Crédit Agricole. Produkt daje 100*** proc. ochronę kapitału na koniec inwestycji oraz umożliwia osiągnięcie zysku nawet do 30 proc. w ciągu trzech lat. Subskrypcja potrwa od 2 lipca do 13 sierpnia 2012 r.

Wartość indeksów WIG 20, S&P BRIC 40 Euro oraz SX5E (Euro Stoxx 50) determinuje przyznanie kuponów dla klientów. Będzie ona obserwowana raz w roku w określonych dniach przez trzy kolejne lata. W każdej z trzech obserwacji bank sprawdzi, o ile procent zmieniła się wartość każdego z indeksów w porównaniu z jego poziomem początkowym, w którym wartość indeksu jest oznaczona jako 100 proc. Jeśli w którymkolwiek roku, w dniu obserwacji wszystkie 3 indeksy jednocześnie będą równe lub wyższe niż 7,5 proc w stosunku do pierwszej obserwacji, to za ten rok klient otrzyma kupon w wysokości 10 proc. Jeśli poziom któregokolwiek z indeksów w dniu obserwacji będzie niższy niż bariera 107,5 proc. to klient nie otrzyma kuponu za ten rok. Po 3 latach kupony zostaną zsumowane i wyznaczą poziom zysku z inwestycji na poziomie 10, 20 lub 30 proc., który zostanie wypłacony od wartości zainwestowanych środków.

Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce wciąż znajduje się w fazie wzrostowej. Coraz częściej klienci poszukują alternatywnych sposobów osiągania zysków. Szczególnie osoby dysponujące większymi oszczędnościami zainteresowane są produktami, których oprocentowanie znacznie przewyższa oprocentowanie dostępnych na rynku lokat. Indeksy Świata to propozycja, którą kierujemy do klientów z segmentu VIP.- podkreśla Bogumiła Polak, dyrektor departamentu rozwoju produktów w Credit Agricole Bank Polska.

Według raportu portalu Structus.pl w 2011 roku na rynku pojawiło się 487 nowych ofert produktów strukturyzowanych pochodzących od 27 instytucji, a ich łączna sprzedaż przekroczyła poziom 10 mld zł. Porównując liczbę ofert do 2010 r. wzrosła ona o niemal 5 proc., a wartość rynku o ponad 14 proc.

Minimalna składka, jaka uprawnia do przystąpienia do produktu wynosi 1 tys. zł, a maksymalna 1 mln zł. Nie ma opłat wstępnych, prowizji ani opłat za zarządzanie. Produkt w formie ubezpieczenia na życie z UFK (ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) daje dodatkowo ubezpieczenie w trakcie subskrypcji i trwania inwestycji. Klient może ustanowić osobę uposażoną do wypłaty środków w przypadku zgonu. Pieniądze te aktualnie nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

* S&P BRIC40 - indeks giełdowy, w którego skład wchodzi 40 spółek z Brazylii, Rosji, Indii i Chin (tzw. kraje BRIC)

** SX5E (Euro Stoxx 50) - indeks giełdowy grupujący 50 największych przedsiębiorstw państw strefy Euro.

*** Materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c., ani rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Warunki produktu nie gwarantują osiągnięcia zysku na wskazanym poziomie, a prognozy, jak również dane historyczne nie gwarantują wzrostu indeksów w przyszłości. Indeksy Świata jest produktem strukturyzowanym oferowanym w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) a CALI Europe S.A., Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Minimalna wartość składki ubezpieczeniowej to 1000 zł a maksymalna 1.000.000 zł. Klient Banku będący posiadaczem lub współposiadaczem konta dla osób fizycznych w dniu przystąpienia do ubezpieczenia musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć więcej niż 75 lat, . W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanych środków) oraz CALIE Europe SA, Oddział w Polsce pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości 2% od kwoty powstałej z umorzenia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym rachunku Ubezpieczonego, stanowiącej podstawę ustalenia wartości wykupu zgodnie z Warunkami Finansowymi - Regulaminem ufk. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych (Klientów). Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ponadto Bank informuje, że Emitent instrumentu finansowego (BNP Paribas), w który zainwestowane zostaną środki stworzonego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 100% zainwestowanych przez Klienta środków na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela. W związku powyższym całkowite ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Klient. Ryzyka związane z nabyciem produktu strukturyzowanego w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały szerzej opisane w "MiFID Broszura informacyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.", Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym "Indeksy Świata" oraz Regulaminie UFK - Warunkach Finansowych, dostępnych w placówkach bankowych i na stronie www.credit-agricole.pl. Zysk z inwestycji obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, którego płatnikiem jest Klient.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook