Credit Agricole rozpoczął subskrypcję produktu TOP 100 DYWIDENDA

Od 13 maja Credit Agricole proponuje swoim klientom nowe ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym. Produkt TOP 100 DYWIDENDA został przygotowany przez bank we współpracy ze spółką CALI Europe S.A. Oddział w Polsce.

TOP 100 DYWIDENDA to alternatywny sposób inwestycji w formie ubezpieczenia na życie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), opartym na pomiarach wartości STOXX Global Select Dividend 100*. Na koniec inwestycji klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału z możliwością uzyskania premii ze wzrostu wartości indeksu. Inwestycja trwa 3 lata a przystąpienie do niej jest możliwe od 13 maja do 21 czerwca 2013 r.

Wybrany przez bank Credit Agricole indeks STOXX Global Select Dividend 100 reprezentuje grono spółek z najwyższą stopą dywidendy, regularnie wypłacających zyski swoim inwestorom w ciągu ostatnich 5 lat. Atutem indeksu jest wysoka dywersyfikacja geograficzna i branżowa - tworzy go 30 spółek europejskich, 40 amerykańskich oraz 30 z regionu Azji i Pacyfiku, należących do 15 branż. Dodatkowo, coroczna weryfikacja indeksu powoduje, że tylko najbardziej atrakcyjne spółki pod kątem stabilnej polityki dywidendowej przyczyniają się do wypracowania premii - zysku z inwestycji.

Wysokość premii uzależniona jest od poziomu wzrostu wartości indeksu, którego pomiar nastąpi raz
w roku w określonych dniach przez trzy kolejne lata. W każdej z trzech obserwacji bank sprawdzi,
o ile procent zmieniła się wartość indeksu w porównaniu z jego poziomem początkowym, w którym wartość jest oznaczona jako 100 proc. Inwestor otrzymuje 72 proc. średniego zwrotu z indeksu (premia jest liczona od wartości wpłaconej przez klienta składki), który jest obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech rocznych wartości zwrotów z indeksu.

Obniżki stóp procentowych sprawiły, że klienci jeszcze intensywniej niż dotychczas poszukują alternatywnych sposobów lokowania środków. Produktami, umożliwiającymi osiągnięcie wysokich zysków są zainteresowane zwłaszcza osoby dysponujące większymi oszczędnościami, często należące do segmentu VIP. Naszym celem jest umożliwienie im pomnożenia swoich środków, pomimo niesprzyjajacych warunków makroekonomicznych.- podkreśla Bogumiła Polak, dyrektor departamentu rozwoju produktów w banku Credit Agricole.

Przykład:

Klient wpłacił 1000 zł składki ubezpieczeniowej. Przyjmijmy, że obserwacje będą kształtować się następująco

Dzień ObserwacjiPoziom indeksuStopa zwrotu indeksuZwrot do obliczenia premii
T0100
T195-5%-5%
T2135+35%+35%
T3170+70%+70%
Średni zwrot33,33%
Zysk na koniec inwestycji w formie premii33,33%*72% = 24%

Na koniec inwestycji klient otrzyma zatem zwrot zainwestowanego kapitału oraz 24 procentowy. zysk - w sumie 1 240 zł. Od kwoty 240 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.**

Minimalna składka, jaka uprawnia do zakupu produktu wynosi 1 tys. zł., maksymalna natomiast to aż milion zł. Bank nie pobiera opłat wstępnych, prowizji ani opłat za zarządzanie. Jeśli jednak klient wykupi polisę przed końcem okresu inwestycji musi się liczyć z pobraniem 2-procentowej opłaty likwidacyjnej od wartości wykupu, która w dniu umorzenia może być mniejsza od wpłaconej składki.
Produkt w formie ubezpieczenia na życie z UFK (ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) daje ubezpieczenie w trakcie subskrypcji i trwania inwestycji. Klient może ustanowić osobę uprawnioną do wypłaty środków w przypadku zgonu. Pieniądze te aktualnie nie podlegają podatkowi od spadków
i darowizn.

* STOXX Global Select Dividend 100 - indeks 100 wyselekcjonowanych spółek wchodzących w skład indeksu STOXX Global 1800, reprezentującego 1800 firm z najbardziej rozwiniętych i płynnych rynków na świecie. Aby przedsiębiorstwo mogło zostać ujęte w indeksie, musi m.in. wykazać dodatni przyrost dywidendy w ciągu ostatnich 5 lat oraz regularnie ją wypłacać (przynajmniej 4 razy w ciągu ostatnich 5 lat).

** Zaprezentowany przykład został przedstawiony jedynie w celu ułatwienia zrozumienia mechanizmu działania ubezpieczenia i nie stanowi wyznacznika kształtowania się instrumentu w przyszłości.
Materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c., ani rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Przedstawione w ulotce symulacje oraz informacje nie gwarantują osiągnięcia zysku na podobnym poziomie, a prognozy, jak również dane historyczne nie gwarantują wzrostu indeksu
w przyszłości.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook