Credit Agricole rozpoczął subskrypcję produktu InvestMedica

Do 28 marca Credit Agricole umożliwia klientom skorzystanie z nowego ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym. Produkt InvestMedica został przygotowany przez bank we współpracy ze spółką CALI Europe S.A. Oddział w Polsce.

InvestMedica to alternatywny sposób inwestycji w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), opartym na pomiarach wartości STOXX Europe 600 Health Care*. Umożliwia on partycypację we wzroście indeksu na poziomie 65 proc. przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału albo otrzymanie co najmniej 1 proc. premii na koniec inwestycji. Inwestycja trwa 3 lata. Przystąpienie do niej możliwe jest do 28 marca 2014 r.

Indeks STOXX Europe 600 Health Care reprezentuje spółki z sektora ochrony zdrowia. W jego skład wchodzą globalne koncerny, takie jak GlaxoSmithKline, Novartis, Novo Nordisk, Roche, czy Sanofi. Firmy te zostały specjalnie wyselekcjonowane z indeksu STOXX Europe 600, skupiającego europejskie spółki, legitymujące się przychodami na stabilnym poziomie. Dodatkowo, kwartalne weryfikacja indeksu STOXX Europe 600 Health Care powoduje, że tylko najatrakcyjniejsze firmy z sektora ochrony zdrowia przyczyniają się do wypracowania premii - zysku z inwestycji.

Ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym InvestMedica polega na badaniu poziomu wzrostu indeksu STOXX Europe 600 Health Care.

Punktem odniesienia będzie wartość początkowa indeksu (T0) obliczona jako średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z pięciu kolejnych dni roboczych: 7, 8, 9, 10 i 11 kwietnia 2014 r. W stosunku do niej, w każdym kolejnym roku inwestycji będą badane procentowe zmiany wartości indeksu. Obserwacje zmian odbędą się w następujących dniach:

  • T1 - 07.04.2015 r.
  • T2 - 06.04.2016 r.
  • T3 - 06.04.2017 r.

Po zakończeniu inwestycji klient otrzyma większą z dwóch wartości, a zatem albo 65 proc. średniego zwrotu ze wzrostu indeksu, który obliczany jest jako średnia arytmetyczna z trzech rocznych wartości zwrotów z indeksu w stosunku do jego wartości początkowej lub 1 proc. zainwestowanej składki.

Przykład:

Klient wpłacił 1000 zł składki ubezpieczeniowej. Przyjmijmy, że w trzech kolejnych dniach obserwacji indeksu zmiana procentowa jego wartości w stosunku do wartości początkowej będzie wynosić -5%, 25% i 35%. Oznacza to, że zwrot z inwestycji wyniesie 65% średniej arytmetycznej tych trzech wartości. Na koniec inwestycji klient otrzyma więc zwrot zainwestowanego kapitału oraz premię w wysokości 11,9% od zainwestowanej składki - w sumie 1 119 zł. Od kwoty 119 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.**

Minimalna składka, jaka uprawnia do zakupu produktu wynosi 1 tys. zł., maksymalna natomiast to aż milion zł. Bank nie pobiera opłat wstępnych, prowizji ani opłat za zarządzanie. Jeśli jednak klient wykupi polisę przed końcem okresu inwestycji musi się liczyć z pobraniem 2-procentowej opłaty likwidacyjnej od wartości wykupu, która w dniu umorzenia może być mniejsza od wpłaconej składki. Opłata likwidacyjna nie jest naliczana w przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia w okresie do 30 dni od daty jej zawarcia tj. podpisania wniosku o zawarcie umowy i terminowego opłacenia składki.

* STOXX Global Select Dividend 100 - indeks 100 wyselekcjonowanych spółek wchodzących w skład indeksu STOXX Global 1800, reprezentującego 1800 firm z najbardziej rozwiniętych i płynnych rynków na świecie. Aby przedsiębiorstwo mogło zostać ujęte w indeksie, musi m.in. wykazać dodatni przyrost dywidendy w ciągu ostatnich 5 lat oraz regularnie ją wypłacać (przynajmniej 4 razy w ciągu ostatnich 5 lat).

** Scenariusz ma charakter jedynie przykładowy i służy zobrazowaniu możliwego wariantu dla osiągnięcia zysku z inwestycji w formie premii. Został on przedstawiony w celu ułatwienia zrozumienia mechanizmu działania ubezpieczenia. W żadnym wypadku przedstawiony scenariusz nie stanowi wyznacznika kształtowania się wyników osiąganych przez instrument w przyszłości. Inne wersje przykładowych scenariuszy związanych z produktem dostępne są na stronie www.credit-agricole.pl oraz w Karcie Informacyjnej Produktu.

Materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c., ani rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Przedstawione w ulotce symulacje oraz informacje nie gwarantują osiągnięcia zysku na podobnym poziomie, a prognozy, jak również dane historyczne nie gwarantują wzrostu indeksu w przyszłości.

InvestMedica jest produktem oferowanym w formie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawieranej pomiędzy Ubezpieczającym (Ubezpieczonym) a CALI Europe S.A., Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Credit Agricole Bank Polska S.A. występuje w roli Agenta ubezpieczeniowego, uprawnionego do wykonywania czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem w imieniu Ubezpieczyciela umów ubezpieczenia w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczający w dniu podpisania Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien mieć ukończony 18. rok życia, ale jego wiek w dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia nie powinien przekraczać 75 lat. Umowa ubezpieczenia jest zawarta z chwilą przyjęcia przez Ubezpieczyciela (za pośrednictwem Agenta ubezpieczeniowego) Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia Składki w terminie i wysokości określonej we wniosku. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia do 30 dni od jej zawarcia a po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony otrzyma wartość wykupu (należy liczyć się z tym że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanych środków). W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia po 30 dniach od zawarcia tej umowy a po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony otrzyma wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną w wysokości 2%.

Credit Agricole Bank Polska S.A. nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego (BNP Paribas), w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia minimum 101% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę minimum 101% zainwestowanych przez Klienta środków na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela. W związku powyższym całkowite ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Klient jako Ubezpieczony.

Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ryzyka związane z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały szerzej opisane w "MiFID Broszura informacyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.", Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym "InvestMedica" oraz Regulaminie UFK - Warunkach Finansowych, dostępnych w placówkach Banku i na stronie www.credit-agricole.pl (w zakładce Dokumenty).

Premia obciążona jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, którego płatnikiem jest Ubezpieczony. Informacje na temat obciążeń podatkowych podane zostały z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień 04.02.2014 r. i mogą ulec zmianie.

Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym wydanej przez Związek Banków Polskich.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook