WZA podzieliło zysk banku

Połowa zysku, który wypracował bank Credit Agricole, wzmocni jego kapitały. Bank zanotował na koniec 2011 roku 118 mln zł jednostkowego zysku netto przy przychodach na poziomie 1,3 mld zł.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Credit Agricole Bank Polska zatwierdziło sprawozdanie finansowe banku i zadecydowało o podziale zysku za 2011 rok. Połowę zysku otrzymają akcjonariusze w postaci dywidendy, druga połowa wzmocni kapitały banku.

Bank wypracował w ubiegłym roku jednostkowy zysk netto w wysokości niemal 118 mln zł, co oznacza wzrost aż o 146,2 proc. Natomiast przychody wyniosły 1,3 mld. Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Credit Agricole Polska S.A. wzrósł z 42,7 mln zł w 2010 roku do 106,7 mln zł na koniec ubiegłego roku.

Tak wyraźna poprawa wyniku netto była możliwa dzięki ograniczeniu kosztu ryzyka. W 2011 roku osiągnął on wartość 310,8 mln, czyli o 46,1 proc. mniej niż w 2010 roku. Koszty administracyjne banku zwiększyły się o 7,9 proc., w istotnej części ze względu na realizację strategicznych projektów. Najważniejszy z nich to zmiana profilu działalności banku - rozwój bankowości uniwersalnej.

Dążąc do osiągnięcia tego celu, bank zdecydował się we wrześniu ubiegłego roku na zmianę nazwy oraz wprowadzenie marki akcjonariusza - Crédit Agricole.

Crédit Agricole jest największym bankiem we Francji, mającym bardzo wysoki udział w rynku - zarówno wśród klientów detalicznych, jak i biznesowych. Zatem wykorzystanie znanej marki w rozwoju na polskim rynku pozwala Credit Agricole Bank Polska czerpać z bogatych doświadczeń, bardzo dobrej reputacji oraz siły Grupy.

W związku ze zmianą marki bank wprowadził m.in. segmentację portfela klientów detalicznych oraz procesy operacyjne umożliwiające budowanie trwałych relacji z klientami, poszerzył także ofertę o nowe produkty i usługi. Z dużym zainteresowaniem klientów spotkały się 1. Konto - produkt adresowany do osób pomiędzy 18 a 27 rokiem życia, Klub Rabatowy dla posiadaczy kart debetowych i kredytowych banku, a także oferta produktów oszczędnościowych. Dzięki temu ubiegły rok przyniósł ogólny wzrost salda bilansowego produktów oszczędnościowych o 7 proc. w stosunku do roku 2010. W rezultacie wartość zgromadzonych depozytów przekroczyła 7 mld zł.

Wartość bilansowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom banku osiągnęła w 2011 roku poziom 8,95 mld zł. Stanowiły one tym samym 77,7 proc. aktywów ogółem. Credit Agricole Bank Polska odnotował w 2011 roku wzrost liczby udzielonych kredytów hipotecznych o 37 proc. w stosunku do roku 2010.

Fundusze własne banku wyniosły ponad 1,42 mld zł i w pełni pokrywały wymogi kapitałowe. Współczynnik wypłacalności utrzymywał się na poziomach znacznie wyższych niż wymagane prawem 8 proc., osiągając na koniec 2011 roku wartość 14,19 proc. Efektywność, wyrażona wskaźnikiem zwrotu z kapitału, wyniosła 9 proc., natomiast wskaźnik zwrotu z aktywów wyniósł 1 proc. (w 2010 roku odpowiednio: 3,8 proc. oraz 0,4 proc.).

Credit Agricole Bank Polska wdrożył także obsługę segmentu przedsiębiorstw o obrotach od 10 do 500 mln złotych rocznie. Bank rozpoczął świadczenie usług w tym segmencie w kwietniu 2011 roku od razu pod marką Crédit Agricole. Pierwsze Centrum Korporacyjne z wyspecjalizowaną kadrą do obsługi klientów z tego segmentu rynku powstało w Warszawie.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook