WZA podzieliło zysk

Jednostkowy zysko netto banku Credit Agricole wyniósł na koniec 2012 roku prawie 200 mln, co oznacza wzrost o 70 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jedna czwarta wypracowanego zysku wzmocni kapitały banku.

W ubiegłym roku gospodarka Polski rozwijała się w tempie 2 proc., co jest dobrym rezultatem na tle 0,3 proc. prognozowanego spadku w całej Unii Europejskiej. Trend ten przełożył się na wyniki polskiego sektora bankowego, który osiągnął rekordowy zysk netto w wysokości 16,1 mld zł. Korzystając ze sprzyjających warunków również Credit Agricole Bank Polska znacząco poprawił efektywność i dochodowość.

Przy przychodach na poziomie niemal 1,3 bank wypracował w 2012 roku jednostkowy zysk netto w wysokości 199,9 mln zł. Oznacza to wzrost niemal o 70 w porównaniu do roku 2011. Tak wyraźna poprawa wyniku była możliwa dzięki znacznemu ograniczeniu kosztu ryzyka - z 310,8 mln zł w 2011 roku do 176,3 mln zł w 2012 roku (spadek o 43,3 proc.) oraz utrzymaniu kosztów administracyjnych na poziomie z 2011 roku.

Wartość bilansowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom osiągnęła 8,52 mld zł i stanowiła na koniec 2012 roku 75,8 proc. aktywów banku ogółem. Zasadniczym źródłem finansowania rozwoju działalności kredytowej były depozyty klientów. Wartość zobowiązań wobec klientów banku wyniosła 7,85 mld zł wobec 7,39 mld zł na koniec 2011 roku.

Fundusze własne banku wyniosły ponad 1,48 mld zł i w pełni pokrywały wymogi kapitałowe. Współczynnik wypłacalności utrzymywał się na poziomie znacznie wyższym niż wymagane prawem 8 proc., osiągając na koniec 2012 roku wartość 14,36 proc. Efektywność, wyrażona wskaźnikiem zwrotu z kapitału (ROE), wyniosła 13,5 proc., natomiast wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) 1,8 proc. (w 2011 roku odpowiednio: 8,8 proc. oraz 1 proc.).

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Credit Agricole Polska S.A. wzrósł z 106,7 mln zł w 2011 roku do 161,7 mln zł na koniec ubiegłego roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Credit Agricole Bank Polska zatwierdziło 22 marca 2013 roku sprawozdanie finansowe banku i zadecydowało o podziale zysku za 2012 rok. Trzy czwarte zysku otrzymają akcjonariusze w postaci dywidendy, jedna czwarta wzmocni kapitały banku.

Ubiegły rok był dla Credit Agricole kolejnym rokiem intensywnego rozwijania bankowości uniwersalnej. Bank złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na połączenie z polskim oddziałem korporacyjno-inwestycyjnego ramienia swojego akcjonariusza - Credit Agricole Corporate and Investment Bank Oddział w Polsce (w 2013 roku otrzymał zgodę). Dzięki temu połączeniu będzie mógł obsługiwać wszystkie przedsiębiorstwa - od małych i średnich firm, po największe korporacje. Ponadto bank zaangażował się w rynek agrobiznesu, przygotowując ofertę dla rolników i firm z sektora rolno-spożywczego. Klientom detalicznym zaproponował nowe pakiety kont pod wspólną nazwą "Konto PROSTOoszczędzające" z m.in. bezpłatnymi przelewami internetowymi, kartami płatniczymi umożliwiającymi płatności zbliżeniowe.

Credit Agricole Bank Polska20112012
C / I64,51%66,86%
Tier 112,45%12,65%
Współczynnik wypłacalności14,19%14,36%
Przychody z tytułu odsetek1 488,1 mln zł1 409,3 mln zł
Przychody z tytułu prowizji i opłat310,9 mln zł316,6 mln zł
Zysk netto118,0 mln zł199,9 mln zł
Wynik na przychodach1 323,6 mln zł1 277,6 mln zł
Fundusze własne1 423,4 mln zł1 478,0 mln zł
Suma bilansowa11 517,3 mln zł11 237,9 mln zł

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook